Doherty, James, University of Bristol, United Kingdom