(1)
Katsianis, M.; Lampraki, S.; Theocharaki, A.-M.; Pigaki, M.; Costaki, L.; Papaefthimiou, E. Reconnecting a Fragmented Monument through Digital Mapping: The City Walls of Athens. sdh 2019, 2, 177-195.