User Profile

Delmer Tram

Bio Statement Synteza, spektroskopia i magnetyzm polijądrowych i monomerycznych związków lantanowców i ich niektórych heterojądrowych analogów geodeta Gdańsk Synteza monokryształów polimerycznych i dimerycznych karboksylanów lantanowców (Pr(III) z kwasem glutaminowym, Ce(III) i Yb(III) z aminokwasami - alaniną i izoleucyną); mieszanych dimerycznych i monomerycznych kompleksów z dwoma różnymi ligandami (Eu(III) i Nd(III) z kwasem kapronowym i 1,10-fenantroliną, Eu(III) i Tb(III) z fosforo-azo pochodną beta-diketonu i 2,2?-dipirydylem) oraz monomerycznych kompleksów (Ce(III) i Yb(III) z N,N?-ditlenkiem 2,2?-dipirydylu), a także heterometalicznych trójchlorooctanów zawierających równocześnie jony pierwiastków f i d-elektronowych. Na podstawie spektroskopowych badań z zastosowaniem spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej, w zakresie temperatur 298 K-4 K wyjaśniono właściwości optyczne otrzymanych kryształów. Obliczono intensywności przejść absorpcyjnych f-f jonów lantanowców i d-d jonu Cu(II), stwierdzono i zidentyfikowano składowe wibronowe, udowodniono występowanie oddziaływań kooperatywnych w polimerycznych i dimerycznych związkach oraz efekty rezonansowe w sprzężeniu elektron-foton, zaproponowano możliwe mechanizmy przekazywania energii ze stanów singletowych i tripletowych liganda do poziomów jonu lantanowca. Pomiary podatności magnetycznej wykazały obecność słabych antyferromagnetycznych oddziaływań heterometalicznych trójchlorooctanach (z wyjątkiem Gd:Cu) oraz w dimerycznych karboksylanach lantanowców.