Yaros, Jennifer, Valparaiso High School, United States