Pratt, Stephanie, University of Plymouth, United Kingdom