Rozental, Sandra, New York University, United States