Richter, Regina, New York University, United States