Schneider, Arnd, University of Oslo, United States