Armoo, Alexander K., Strayer University, United States